Статут

 

ПОГОДЖЕНО

відділ освіти, молоді та спорту

Тульчинської міської ради


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення____ (позачергової) сесії

Тульчинської міської ради

7 скликання від                2018р.№


 


 

Начальник відділу      М.М.Митрицан


Міський голова           В.М. Весняний


СТАТУТ

   Тульчинського закладу дошкільної           

             освіти (ясла - садок) №4 

             Тульчинської міської ради

                   Вінницької області

                    (нова редакція)

   ТУЛЬЧИН

    2018 рік

 

                 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Тульчинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№4   Тульчинської міської ради  Вінницької області є  закладом  дошкільної освіти .

1.2.     Рішенням позачергової сесії Тульчинської міської ради 7-го скликання від _____2018року № ____ «Про зміни назви та затвердження Статуту Тульчинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4»

Тульчинський заклад дошкільної освіти (ясла – садок)№4 перебуває в комунальній власності Тульчинської міської об’єднаної територіальної громади, представницьким органом  якої є Тульчинська міська рада, ідентифікаційний код–04051141, місце знаходження: Україна, 23600  Вінницька область, Тульчинський район, місто Тульчин, вул..Миколи Леонтовича будинок 1,тел.. 0(4335) 2 22 40.

1.3. Засновником освітнього закладу  є Тульчинська міська рада .

1.4. Повне найменування навчального закладу: Тульчинський заклад дошкільної освіти (ясла – садок)№4.

Скорочене найменування: Тульчинський ЗДО (ясла - садок)№4.

1.5.  Юридична адреса закладу дошкільної освіти: Україна, 23600  Вінницька область, Тульчинський район, місто Тульчин, вул.. Воїнів Інтернаціоналістів будинок 3, тел.. 0(4335) 2 30 60.

 1.6. Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керуються Конституцією України. Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", «Положенням про дошкільний навчальний заклад України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.7. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами,  має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, є бюджетною неприбутковою установою.

 1.8. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

-  збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

-  формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

-  забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 1.9. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством. Положенням та даним статутом.

  1.10. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України

"Про дошкільну освіту";

-  забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;                                                                                                                                 

-   дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

  1.11.  Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і
фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним  законодавством України . 

 

       І І.  КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

2.1.  Заклад  дошкільної освіти розрахований на 104 місця.

2.2.     Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3.     У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку.

2.4.     Заклад дошкільної освіти має групи з денним 10.5 годинним  перебуванням дітей.

2.5.     Наповнюваність груп дітьми становить: по 15 дітей у ясельних групах та по 20 дітей у дошкільних групах, різновікова – 15.

2.6. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно пред'явити: заяву батьків, або осіб, які їх замінюють, медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідку дільничною лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини, документи для встановлення батьківської плати.

2.7. За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, та на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9.  Термін письмового повідомлення батьків, або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

2.10.  Соціально-педагогічний патронат здійснюють вихователі вікових груп.

 

        ІІІ.  РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад дошкільної освіти працює - за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.

3.2.   Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти:

  07.00-17.30 (початок о 07.00 год. закінчення роботи закладу о 17.30год.)

                                                                                                                      

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується З1 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня  у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.2.   Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.  План роботи закладу дошкільної освіти схвалюються педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу дошкільної освіти.

4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.                 

 4.5. Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за Державною базовою програмою та іншими програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

4. 6. Заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

 4.7. Додаткові освітні послуги не можуть надаватися замість, або в рамках комплексних програм.

  4.8.  В закладі дошкільної освіти при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховується особливі освітні потреби в навчанні та вихованні кожної дитини, в тому числі, дітей з особливими освітніми потребами, відповідно до принципів інклюзивної освіти.

 V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1.     Харчування дітей у закладі дошкільної освіти проводиться відповідно до чинного законодавства України. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів. Продукти харчування в закладі дошкільної освіти поставляють організації, що заключили договір за наявності сертифікатів якості. В межах грошової норми затвердженої засновником.

5.2.     У закладі дошкільної освіти встановлено трьохразове харчування дітей.

5.3 Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та директора закладу дошкільної освіти.

                                                                                                              

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1.      Медичне обслуговування дітей в закладі дошкільної освіти здійснюється медичним працівником на безоплатній основі.

6.2.     Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.     Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 7.1.  Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є діти дошкільного та ясельного віку, директор, педагогічні   працівники, керівник гуртка, медичний працівник, помічники вихователів, батьки, або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.  За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріальною та
морального заохочення: подяка, преміювання, відзначення грамотами,
нагрудним знаком Відмінник освіти України  тощо.

7.3.   Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-   безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-   захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

-   захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичною та психічного насильства, приниження її гідності;

-   здоровий спосіб життя.

7.4.  Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

-   звертатися до відповідних органів управління освітою та вище стоячих органів з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;      

-   брати участь в покрашенні організації освітнього пронесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки, або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

-   своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

-   своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- стежити за станом здоров'я дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.                                                                                                                                        

7.5. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти приймається особа, яка має вищу педагогічну освіту, за відповідною спеціальністю, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України «Про працю»,Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" іншими нормативно - правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.   Педагогічні працівники мають право:

-   на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

-   брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

-   на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

-проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментально-пошукову роботу;

-   вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;

-   на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-   об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-   на захист професійної честі та власної гідності;

-   інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.   Педагогічні працівники зобов'язані:

-   виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-   дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-     забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-     брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

-  інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9.   Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу
дошкільної освіти директором.

7.10.  Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за
збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11.  Працівники закладу дошкільної освіти відповідно до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік у відповідному територіальному закладі охорони здоров'я.

7.12.  Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації,                                                                                                                                        

яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13.  Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

 

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 8.1. Заклад дошкільної освіти підпорядкований і підзвітний засновнику – Тульчинській міській раді, уповноваженому ним органу управління освітою – відділу освіти молоді та спорту Тульчинської міської ради.

8.2.  Безпосереднє   керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади відділом освіти молоді  та  спорту   Тульчинської міської  ради  з  дотриманням   чинного законодавства України.

Директор закладу дошкільної освіти:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-  здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

-  діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах. установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу
дошкільної освіти;

-   відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;

-   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-   затверджує штатний розпис за погодженням із відділом освіти,  молоді та спорту Тульчинської міської ради;

-   контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-   затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-   забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює  відповідність  застосованих  форм,  методів  і  засобів  розвитку виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-   підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;                                                                                                                                       

-   організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-   щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти -педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, медичний працівник, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки, або особи, які їх замінюють.

 Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти.

Педагогічна рада закладу:                      

- розглядає питання освітнього процесу в закладі дошкільної освіти
та приймає відповідні рішення;

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб закладу дошкільної освіти.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.4.   Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків, або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одною разу на рік.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення   загальних   зборів   приймаються   простою   більшістю   голосів   від загальної кількості присутніх.

    Загальні збори:

-   приймають Статут, зміни і доповнення;

-   заслуховують звіт директора закладу, дають її оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-   розглядають питання освітньої, медичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.

 

 IX. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

 9.1.   Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інше. Майно закладу дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.                                                                                                                                       

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні переліки матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної освіти: ігрового, навчально-дидактичного, медичного,господарського обладнання закладу дошкільної освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ЗАКЛАДУ           ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 10.1.  Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

- засновника;

- відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-   батьків, або осіб, які їх замінюють;

-   добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-   інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2.   Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником має право:

-   придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-   отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-   здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3.   Статистична звітність 85-К про діяльність закладу дошкільної освіти
здійснюється відповідно до законодавства України.

10.4.    Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі
дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами
Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За  рішенням  засновника закладу   бухгалтерський   облік  здійснюється централізованою  бухгалтерією   відділу  освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради.

10.5.       Використання доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання закладу дошкільної освіти - реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами.

10.6.       У разі припинення діяльності закладу дошкільної освіти його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1.     Основною формою контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти є інституційний аудит, що проводиться один раз на десять років працівниками територіальних органів Державної служби якості освіти.

11.2.      Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною службою світи України (ДСЯО).

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім процесом

встановлюється відділом освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради.

 ХІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКДАДУ

 12.1  Рішення про реорганізацію (припинення юридичної особи) або
ліквідацію освітнього закладу приймає засновник (власник). Реорганізація
освітнього закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, або рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  закладом дошкільної освіти.

  12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно освітнього закладу, виявляє   його  дебіторів і  кредиторів, і розраховується з   ними,   складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

 12.3. У разі припинення юридичної особи (реорганізації закладу шляхом злиття, приєднання, поділу,перетворення):                                                               

- наявні активи передаються засновнику, закладу дошкільної освіти або зараховується до доходу державного бюджету у строки та порядок визначений законодавством;

 - отримані доходи (прибутки) або їх частини не розподіляються серед засновників, учасників, членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного внеску), членів органу управління та інших пов'язаних з ними осіб.

12.4. У випадку реорганізації права та зобов'язання освітнього закладу переходять до правонаступників відповідно до чинною законодавства або визначених закладів дошкільної освіти.

12.5. При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України «Про працю».

 ХІІІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН  ДО СТАТУТУ

13.1.  Зміни  до Статуту освітнього закладу вносяться при   змінах   чинного законодавства рішеннях  Тульчинської міської ради Вінницької області.

13.2  Зміни до Статуту підлягають перереєстрації в порядку встановленому для його реєстрації, шляхом викладення в новій редакції.

 13.3.  Зміни  до Статуту освітнього закладу набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно з чинним законодавством.

  ХІV. РІЗНЕ

14.1.  Даний Статут укладено в трьох оригінальних примірниках українською

мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Один примірник зберігається у відділі освіти, молоді та спорту Тульчинської   міської ради, другий у закладі дошкільної освіти, третій використовується для надання комплекту документів при державній реєстрації.

 

 

                         _____________________________