Методичний порадник

Зміст

Методична робота

        Розвиток дошкільної освіти залишається одним з пріоритетних напрямів державної політики в галузі освіти. Актуальність якості дошкільної освіти зростає з кожним днем. Для працівників нашого закладу пріоритетним є завдання побудувати свою роботу так, щоб вона не тільки відповідала запитам суспільства, а й забезпечувала збереження самоцінності, неповторності дошкільного періоду дитинства.

       Перед системою освіти одним із найважливіших завдань постає підвищення ефективності та якості методичної роботи.

       Однією з умов управління якістю освіти є оптимізація педагогічного процесу, що здійснюється в результаті роботи з таких напрямів:

- оновлення змісту дошкільної освіти;

- активізація творчого потенціалу педагогічних працівників;

- організація дієвого освітнього простору і середовища.

         Методична робота в дошкільному закладі «Золота рибка» ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

 

 Методична робота

в дошкільному навчальному закладі відповідає наступним правилам:

- організована нестандартно, яскраво, жваво, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів;

- приносить вихователям відчутну практичну допомогу;

- позначається на рівні підготовленості вихованців;

- задовольняє духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога;

- постійно користується увагою адміністрації: стимулюється, контролюється, враховується при підбитті підсумків;

- створює умови для виникнення людських контактів і творчого спілкування з колегами, об’єднує спрямованістю до загальної мети.

 

Методична робота закладу спрямована на:

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного   вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу педагогів; 
- підвищення педагогічної культури педагогів; 
- вдосконалення педагогічної майстерності; 
- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

/Files/images/002.gif

Мета методичної роботи: вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності


Зміст методичної роботи реалізується через такі форми: 
Колективні:

- інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу

Групові:

- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

- робота творчих груп;

- консультації

Індивідуальні:

-наставництво;

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями;

- атестація

       Методична робота в нашому дошкільному навчальному закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом. 

 

                В нашому закладі стимулювання творчого потенціалу базується на принципах методичної роботи:

- педагогічна співпраця з вихователем

- робота в режимі довіри, доброзичливості

- творча атмосфера , стимулювання творчої активності

- принцип допоміжно – регульованого контролю

- надання вихователеві права вибору

- системність методичних заходів

- принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні

- щоденна допомога

- випереджувальний характер методичної роботи.

 

В методичному кабінеті закладу 

створені умови для організації методичної  роботи

Інформаційні матеріали:

- нормативні документи, інструктивно – методичні матеріали;

- матеріали з правової освіти;

- управління та контроль;

- ділові дані про педпрацівників ДНЗ;

- матеріали атестації педпрацівників;

- робота з батьками;

- матеріали участі ДНЗ в районних заходах;

- фото, відео – матеріали.

    Вся методична робота в дошкільному закладі підпорядкована плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний  рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.

         Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи дошкільного закладу керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

         Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. 
         Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації, відвідування районних семінарів, методоб’єднань,
участь у роботі творчих груп, самоосвіта. 
         У дошкільному закладі створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі створена творча група з досвічених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій
та питанням «Громадянське виховання в дошкільному закладі». Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів закладу, в даному напряму проводиться широка роз'яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи, підходів до оформлення. 

        Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому дошкільному закладі є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Положенням про дошкільний навчальний заклад", Статутом закладу дошкільної освіти. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності закладу дошкільної освіти. Орієнтуючись на вимоги сьогодення, враховуючи необхідність  використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, круглий стіл, тренінги, диспути, анкетування, презентації проектів.

Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, які мають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій. Працюючи над проблемою впровадження інноваційних технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує належну продуктивність діяльності дітей. В методичному кабінеті зібрано відеотеку відкритих занять вихователів.

 

Важливим  аспектом  діяльності  адміністрації  дошкільного  закладу  є створення умов для адаптації та успішної роботи педагогів-початківців. Деференційований підхід до молодого вихователя та педагога з великим досвідом роботи допомагає розкрити потенційні можливості та раціонально використати індивідуальні здібності кожного члена колективу. Семінари-практикуми, ділові ігри, навчальні тренінги, майстер-класи забезпечують співпрацю наставника і  педагога-початківця. Педагоги  дошкільного  закладу цілеспрямовано  допомагають  молодим  спеціалістам адаптуватись в колективі. Завдячуючи розробленому алгоритму входження педагогів-початківців у професію, спеціально створеним організаційним та мотиваційним умовам, молоді спеціалісти відчувають себе впевнено, спокійно та отримують задоволення від роботи з дітьми, про що свідчать результати тестування та обстеження соціально-психологічного клімату.

Значна увага в дошкільному закладі приділяється самоосвіті педагогів. Теми для самоосвіти  педагоги  обирають  самостійно,  погоджуючи  їх  з  вихователем – методистом. При  плануванні  роботи  з  самоосвіти,  акцентується увага на тому, що результатом самоосвіти педагога має виступати результат  розвитку  дітей, а  не  лише  власне  самовдосконалення  в особистісному  та  професійному  плані.  Кінцевим  результатом  самоосвітньої роботи є оформлення  системи  або  досвіду  роботи  з  даної  проблеми,  обмін досвідом, презентація занять або інших форм роботи. Протягом навчального року адміністрація закладу  дошкільної освіти активізувала роботу щодо участі педпрацівників  у методичних заходах усіх рівнів, що сприяє підвищенню їх теоретичного рівня,  вдосконаленню  практичних знань, умінь та  навичок  з  методик дошкільного виховання та навчання.  Свідченням  зростання   професійної   майстерності  є  досягнення педагогічного колективу в оглядах - конкурсах  різного рівня.

Ведеться аналіз участі педагогів закладу у міських, районних  заходах, звіти яких заслуховуються перед колективом на нарадах при директору ЗДО.

Атестація педагогічних працівників дошкільного закладу проводиться згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2011 р. №930), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників». Процесом атестації керує атестаційна комісія, очолює атестаційну комісію директор ЗДО. Атестація і курсова перепідготовка здійснюється згідно перспективного плану, які узгоджені в 5-річному циклі. В дошкільному закладі відпрацьована система роботи з атестації педкадрів, вона базується на засадах демократизму, відкритості, колегіальності, доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, об’єктивного вивчення їх педагогічної діяльності. Проведення атестації в ЗДО узагальнюється підсумковим наказом.

Колектив нашого закладу дошкільної освіти налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи педагогічний колектив у 2017-2018 навчальному році спрямовує свою діяльність на розв’язання таких пріорітетних завдань:

1. Створення належних умов для здобуття дітьми дошкільної освіти.

 

2. Формування у дітей моделі поведінки пов’язаної з соціальними аспектами сталого розвитку; засвоєння етичних способів налагодження стосунків, використовуючи різноманітні способи спілкування.

 

3. Шляхом прилучення до національної культури виховання дошкільника, як майбутнього громадянина і патріота України.

 

4. Зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожного вихованця на засадах ефективної діагностики та корекції.

 

5. Забезпечення наступності освіти, тісна співпраця закладу дошкільної освіти №4, шкіл міста та батьків.